INFORMACJA EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2018/2019

Po raz pierwszy egzamin ósmoklasisty zostanie przeprowadzony w roku szkolnym 2018/2019. Obejmować będzie wiadomości i umiejętności określone ‎w podstawie programowej w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach I–VIII.
Do egzaminu ósmoklasisty przystępują:
• uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej,
Egzamin odbywa się w kwietniu. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie ‎przystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu.‎
Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.
W latach 2019–2021 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj. języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego.
Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego lub włoskiego.
Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
Więcej informacji na temat egzaminu ósmoklasisty można znaleźć m.in. na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia nie później niż do 30 września roku szkolnego, ‎w którym jest przeprowadzany egzamin, składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację ‎o przystąpieniu do egzaminu z jednego z języków obcych nowożytnych, ‎którego uczeń uczył się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego. Osoby ‎pełnoletnie składają taką deklarację samodzielnie.‎

Wszystkie informacje udostępnione będą do 15 września na Panelu Informacyjnym.

 Dyrektor Szkoły
-//-
    Anna Maciejewska
Doradztwo Zawodowe

Doradztwo Zawodowe

Doradztwo ZawodoweWARSZTATY W CABRIDGE Aktualności Archiwum
error: Nie kopiuj !!