SZKOŁA TO MY

EDUKACJA W NASZEJ SZKOLE


NASZA  BEZPIECZNA SZKOŁA
 Szkoła Podstawowa
z Oddziałami Integracyjnymi, Sportowymi i Dwujęzycznymi im. Marii Montessori została założona w 2015/2016 roku. Kształcimy dzieci  od I-VIII w programie  ogólnym, sportowym, międzynarodowym, dwujęzycznym oraz indywidualnym. W następstwie reformy szkolnictwa jest to kontynuacja działań edukacyjnych, wychowawczych, profilaktycznych oraz założenia autorskie pozostają pod nazwą Program Egzaminu Zewnętrznego z matematyki , języka polskiego i angielskiego z biologią i geografią dla  klas VI-VIII oraz  poziom podstawowy klasy I-V z edukacją matematyczną i humanistyczną. Szkoła posiada uprawnienia szkół publicznych.

Szkoła kształci dzieci w oddziałach:
przedszkolnych
integracyjnych
sportowych
dwujęzycznych
międzynarodowych
oddziale przygotowawczym dla obcokrajowców/ dzieci urodzonych zagranicą/
Kształcimy uczniów w procesie indywidualnym oraz edukacji domowej.
Klasy liczą 12 osób. Szkoła prowadzona na zasadach szkoły publicznej. Uczeń otrzymuje dokument taki sam jak w szkole publicznej. Szczegółowe informacje +48 483635095

Sza­nowni Pań­stwo!

Budy­nek szkoły poło­żony jest w Centrum Miasta. Nowoczesny  obiekt gwa­ran­tuje bez­pie­czeń­stwo, poczu­cie kom­fortu i wygodę z uwagi na nowo­cze­sne sys­temy prze­ciw­po­ża­rowe i sani­tarne. Własny, ogro­dzony plac szkoły, zapew­nia swo­bodę poru­sza­nia się dzie­ciom, oddzie­la­jąc sku­tecz­nie zewnętrzne zagro­że­nia. Wew­nętrzny par­king szkolny umoż­li­wia dowóz uczniów. Nowo­cze­sny budy­nek, posiada natu­ral­nie doświe­tlone  sale, dające swo­bodę ruchu. Kąciki tema­tyczne zapew­niają zaś poczu­cie wła­snego miej­sca i warunki indy­wi­du­al­nej pracy każ­dego ucznia. Już z 11 letnim doświadczeniem nauczania edukacji dwujęzycznej, jako współautor na Polskę i autor wdrożenia dwujęzyczności w sekcji polsko-angielskiej w Radomiu i regionie zapraszam do kontynuacji edukacji wg nowej reformy-  rekrutujemy w każdym roku nauczania wiek 3-14 lat- kontynuacja w czteroletnim Liceum Ogólnokształcącymi im. Marii Montessori. Przy­ję­cie do poszcze­gól­nych oddzia­łów dzieci w innym wieku lub przy­zna­nie indy­wi­du­al­nego toku naucza­nia dzieciom pochodzącym z zagranicy , moż­liwe jest po wcze­śniej­szej dia­gno­zie peda­go­giczno- psy­cho­lo­gicz­nej, prze­pro­wa­dzo­nej we współ­pracy z Pedagogiem Szkolnym oraz PPP ul. Główna 3 w Radomiu. Celem Szkoły jest ujawnianie i wykorzystywanie potencjału edukacyjnego uczniów poprzez stymulowanie ich indywidualnego rozwoju w zakresie naukowym, artystycznym i psychofizycznym. Jest to możliwe dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze nauczycielskiej oraz niewielkim grupom uczniów w klasach, które pozwalają na indywidualne podejście i dopasowanie materiału do potrzeb poszczególnych dzieci.Ponadto Szkoła stawia sobie za cel stworzenie przyjaznego, wielokulturowego środowiska sprzyjającego rozwojowi uczniów. Zapewniamy zajęcia z Logopedą i opieką medyczną.


Godziny otwarcia 7:00 – 17:00 szkoły od poniedziałku do piątku.
Godziny otwarcia 7:30 – 17:00 świetlicy Montessori  od poniedziałku do piątku.

Nasza szkoła podstawowa łączy dwa programy nauczania: międzynarodowy; dwujęzyczny  oraz polski (realizacja Podstawy Programowej).

W klasie 1-8  przygotowujemy uczniów do konkursów, projektów poza tym w klasie 5 – 8 przygotowujemy uczniów do egzaminów międzynarodowych Cambridge.

zapraszają

Pasjonaci Edukacji  -Dyrektor Szkoły

bo dobrze służyć dzieciom ………


EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA W JĘZYKU ANGIELSKIM

Założenia programowe w Cambridge International School -Bilingual  and International  Classes

Program nauczania edukacji wczesnoszkolnej w języku angielskim dotyczy uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej. Głównym założeniem programu  jest to, by język obcy służył do zdobywania wiedzy z różnych dziedzin, a nie był tylko celem samym w sobie. Język angielski staje się wówczas środkiem przekazu w nauczaniu treści niejęzykowych, stanowi narzędzie do poznawania innych treści. Zakładany jest jak największy udział języka angielskiego podczas realizacji zajęć lingwistycznych.Kontakt z językiem powinien być intensywny i dominować we wszystkich sytuacjach komunikacyjnych. / współautor Programu Dwujęzycznego  dla sekcji polsko – angielskiej w Gimnazjum i  Liceum w Polsce / ORE ; autor dwujęzyczności w sekcji polsko-angielskiej w regionie radomskim i mieście Radom- dyrektor szkoły Anna Maciejewska. Ponadto realizujemy Program Międzynarodowy Brytyjski-koordynator p. Marzena Wojciechowska. 


szkola4 EDUKACJA OGÓLNA

Nauczanie poprzez aktywność
Przestrzeganie reguł
Samodzielność
Koncentracja
Porządek
Ciche zajęcia indywidualne i grupowe
Obserwacja pedagogiczna
Indywidualny tok rozwoju
Materiał dydaktyczny Montessori dzieli się na:

pasekdol

Umiejętności praktyczne- Edukacja sensoryczna

– Edukacja językowa- Edukacja matematyczna
– Edukacja interdyscyplinarna

logo-plakat-psp


Montessori School w edukacji dwujęzycznej i międzynarodowej to rodzinna  szkoła, gdzie razem z nauczycielami, dziećmi i ich rodzinami tworzymy domową, przyjazną atmosferę. Chcemy żeby każdy uczeń czuł się u nas ważny i wyjątkowy.
Realizujemy program “Matematyka na piątkę”. Oferujemy wyjątkowy, niestandardowy program nauczania, który rozwija umiejętność samodzielnego i twórczego myślenia, wzajemnej komunikacji oraz współpracy. Jest on wzbogacony o wiele interesujących form aktywnego rozwoju i zajęcia poza murami budynku szkolnego. Dzieci mają możliwość eksperymentowania, odkrywania świata przyrody, kultury i nauki podczas wycieczek szkolnych, wyjazdów, wyjść do różnych, ciekawych miejsc czy obiektów. 

W naszej szkole uczniowie są wolni od ograniczeń jakie narzuca ich rówieśnikom szkoła konwencjonalna, takie jak siedzenie w ławkach, rywalizacja, podręczniki.

Dzięki metodzie Montessori, umożliwiamy uczniom harmonijny rozwój we wszystkich dziedzinach życia, wzbudzamy w nich entuzjazm do nauki jednocześnie szanując ich indywidualną dziecięcą wrażliwość i osobistą godność.

Program nauczania w  Montessori School obejmuje w pełni realizację podstawy programowej MEN, wzbogacając edukację ucznia o niedostępne w typowych programach szkolnych treści z zakresu edukacji przyrodniczej, wielokulturowej, geograficznej, historycznej, botanicznej i przedsiębiorczości.

Każde dziecko zdobywa wiedzę i rozwija się we własnym tempie. Nasi uczniowie nie są porównywani, oceniani czy nagradzani. Podejmując aktywność dla własnej satysfakcji, czerpią radość z własnych osiągnięć, a nie z porażek innych.

Jak pokazuje doświadczenie  placówek Montessori na całym świecie, po zakończeniu edukacji montessoriańskiej dzieci są bardzo zorganizowane, znają swoje możliwości i potrafią świetnie planować swoje zadania.


error: Nie kopiuj !!