O SZKOLE

EDUKACJA

Nasz uczeń uczy się mówić, myśleć i działać w języku angielskim. Nabywa umiejętności twórczego i kreatywnego myślenia dzięki czemu lepiej radzi sobie w społeczeństwie wielokulturowym, rozwija strategię uczenia się języków. Rozszerza kompetencje w zakresie języka angielskiego, który jest na równi z językiem polskim narzędziem komunikacji i interakcji w szkole.

 MISJA

Misją naszej Szkoły Podstawowej jest Kreatywna  Edukacja, która poprzez zindywidualizowane nauczanie odpowiada na potrzeby dziecka i przygotowuje je do życia . To pierwsza taka szkoła podstawowa w Radomiu, która kontynuuje zmiany Reformy Szkoły od 2017/2018 roku.

To przecież wychowanie dziecka  i edukacja Dzieci zmierza ku  wartości, aby w przyszłości były odpowiedzialnymi i świadomymi ludźmi. Podążając za myślą Marii Montessori tworzymy warunki umożliwiające samodzielny i aktywny rozwój, wzbudzamy i podtrzymujemy entuzjazm do nauki, jednocześnie budując w Dzieciach poczucie wartości oparte na adekwatnej samoocenie- to jest kontynuuacja programu dwujęzycznego i międzynarodowego w naszej szkole.W szkole preferowane są działania oparte na zasadach partnerstwa, przyjaźni, szacunku i życzliwości. Nauczyciele w  pracy  dydaktyczno – wychowawczej  kierują  się  dobrem uczniów.  Troszczą  się  o  ich  bezpieczeństwo i  zdrowie.  Kształtują  właściwą postawę moralną i obywatelską swoich wychowanków. Dążą do pełnego rozwoju ich osobowości. Szkoła  wspiera  rozwój  dzieci  poprzez  stworzenie  bezpiecznej i  twórczej atmosfery  procesu  nauczania.  Nauczyciele  dążą  do  rozpoznawania,  zachęcania, rozwijania indywidualnych uzdolnień oraz umiejętności uczniów. Rozbudzają chęć i szacunek do nauki, pojmowanej jako proces trwający przez całe życie. Szkoła  przygotowuje  uczniów  do  przyszłego  życia  poprzez  uczenie wzajemnej  tolerancji  i zrozumienia  potrzeb  innych  ludzi,  kształtowanie pozytywnego podejścia do nauki oraz pracy, zachęcanie do działania zespołowego, uświadamianie  odpowiedzialności  za  rozwój  środowiska  przyrodniczego i społecznego. Szkoła ma być drugim domem ucznia. Swoją strukturą ma odpowiadać strukturze społeczeństwa, w którym znajdują się osoby w różnym wieku i stanie zdrowia. Edukacja jako świadome działanie jest uznawana przez jej uczestników jako efekt relacji międzyludzkich. Relacja ta, jeżeli ma spełniać swoje zadanie, musi opierać się na rzeczywistym kontakcie, spotkaniu, więzi. Poczucie bycia razem, pozwala głębiej zrozumieć rzeczywistość i uruchamia motywację do wysiłku intelektualnego. Każdy członek społeczności szkolnej: od dyrektora i nauczycieli poprzez uczniów wraz z ich rodzicami, aż po pracowników niepedagogicznych – jest OSOBĄ, człowiekiem wolnym, który świadomie wstąpił do tej społeczności i zdecydował się na jej współtworzenie.

WIZJA

Naszym największym dobrem jest dobro dziecka. Przygotowujemy je do odnoszenia sukcesów i pokonywania trudności. Dbamy o wszechstronny rozwój uczniów. Stwarzamy każdemu dziecku szansę do rozwoju zgodnie z jego talentem, zainteresowaniami i możliwościami intelektualnymi. Wykształcamy w nich umiejętność uczenia się i funkcjonowania w dwóch językach: polskim i angielskim. Dbamy u naszych uczniów, o ich potrzebę bezpieczeństwa, miłości, przyjaźni, potrzebę poznania i samorealizacji.Szkoła Podstawowa to miejsce dla dzieci w wieku 6 – 14 lat. Szkoła dedykowana jest w równej mierze dzieciom dopiero rozpoczynającym swoją edukację, jak i tym które rozpoczęły ją wcześniej w innych placówkach. Zajęcia prowadzone są w języku polskim i angielskim, otwierając dzieci na świat, inne języki i inną kulturę. Szkoła to placówka bezpieczna i przyjazna dziecku. Stworzone są w niej optymalne warunki rozwoju  intelektualnego  i  emocjonalnego  uczniów, gwarantujące nowoczesne i skuteczne nauczanie. To szkoła, która kształtuje swoich wychowanków  w  oparciu  o  szacunek  do  drugiego  człowieka,  poszanowanie uniwersalnego systemu wartości, dziedzictwa historycznego i kulturowego. Szkoła przygotowuje uczniów do kreowania własnego rozwoju oraz kształtowania przez nich otaczającej rzeczywistości.

“Musimy dostrzec cuda ukryte w dziecku i pomagać mu je rozwijać”

Maria Montessori

error: Nie kopiuj !!