Menu

REKRUTACJA 2019/2020

DWUJĘZYCZNA SZKOŁA PODSTAWOWA MONTESSORI
szkoła prowadzona przez Stowarzyszenie IREiSO

REKRUTACJA 2019/20
DRODZY RODZICE
z dniem 4 lutego 2019 rozpoczynamy rekrutację do naszej szkoły i przedszkola


Klasa I oddziały dwujęzyczne oraz integracyjne- ZASADY 

 1. Rekrutacją do klasy I objęte są wszystkie dzieci, których Rodzice złożą w sekretariacie szkoły „Kartę zgłoszenia ucznia” w wyznaczonym terminie od 4 lutego do 30 kwietnia 2019r
 2. Warunkiem przyjęcia do klasy I jest uzyskanie opinii pisemnej wychowawcy oddziałów przedszkolnych i przedszkoli.
 3. W przypadku zgłoszenia sześcioletniego dziecka do kl.I prosimy o złożenie bilansu sześciolatka
 4. W przypadku dziecka uczęszczającego do Dwujęzycznego Przedszkola Montessori w procesie rekrutacji uwzględniana jest opinia wychowawcy grupy.
 5. Dyrektor Szkoły zawiadamia Rodziców o przyjęciu dziecka do szkoły w terminie do 30 czerwca 2019r
 6. W przypadku zawiadomienia o pozytywnym wyniku rozmowy kwalifikacyjnej Rodzice/Opiekunowie zobowiązani są w terminie 14 dni do:
  1. zapoznania się z procesem dydaktycznym Programu edukacji brytyjskiej i Programu edukacji polskiej oraz edukacji montessoriańskiej
  2. przedstawienia informacji na temat gotowości dziecka do podjęcia nauki szkolnej  wydanego przez placówkę, do której uczęszczało dziecko po jego utrzymaniu – w ustawowym terminie.
 7. Niedopełnienie powyższych formalności w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją.
 8. Zostanie utworzone 2 klasy po 12 osób dwujęzyczna i dwujęzyczna integracyjna.

Terminy rekrutacji do klasy I – rok szkolny 2019/2020

 1. Składanie „Kart zgłoszenia dziecka” do sekretariatu szkoły – do  28 czerwca 2019 r.
 2. Rozmowy kwalifikacyjne
  • termin rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ustalony indywidualnie z Rodzicami kandydata zgodnie z kolejnością wpływu „kart zgłoszenia” do sekretariatu szkoły;
  • w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonej rozmowy kandydat zostaje wpisany na listę uczniów klasy I, a Rodzice są zobowiązani do dopełnienia formalności;
  • niedopełnienie formalności w podanym terminie będzie skutkowało skreśleniem kandydata z listy uczniów klasy I, a tym samym udostępnieniem miejsca kolejnej chętnej osobie;
  • rozmowy kwalifikacyjne będą prowadzone do czasu wyczerpania miejsc na liście klasy I.

Rodziców obecnych uczniów Szkoła Dwujęzycznej Montessori, którzy pragną zapisać kolejne dziecko do naszej szkoły (do klasy I) prosimy
o złożenie „Karty zgłoszenia” najpóźniej do 15 lipca 2019 r.

 

http://radioplus.com.pl/radom/pierwsza-taka-w-radomiu-22564

KLASA II-VIII – ZASADY

Prosimy o dostarczenie:

Oryginału ostatniego świadectwa szkolnego

Zaświadczenia o stanie zdrowia dziecka

3 zdjęcia legitymacyjne

inne dokumenty (m.in. opinie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej)

kwestionariusz należy wypełnić i złożyć w sekretariacie

TERMIN INFORMACJI O PROGRAMIE EDUKACJI
W  SZKOLE DWUJĘZYCZNEJ MONTESSORI – 

 

REGULAMIN  REKRUTACJI DO KLASY DWUJĘZYCZNEJ
ROK SZKOLNY 2019/2020

 1. Nabór uczniów do  Szkoły Podstawowej rozpoczyna się 4 lutego  2019 r.
 2.  Zapisy dzieci są przyjmowane na podstawie wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły 
error: Content is protected !!