Menu

SZKOŁA PODSTAWOWA

realizacja programu z matematyki w zakresie rozszerzonym

dlaczego_ta_szkola2_home

NASZA  BEZPIECZNA SZKOŁA

 Szkoła Podstawowa
Partner International Primary School z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Montessori została założona w 2015/2016 roku. Kształcimy dzieci  od I-VIII w programie  ogólnym, sportowym, międzynarodowym, dwujęzycznym oraz indywidualnym. W następstwie reformy szkolnictwa będzie kontynuacja działań edukacyjnych, wychowawczych, profilaktycznych oraz założenia autorskie pozostają pod nazwą Program Egzaminu Zewnętrznego z matematyki , języka polskiego i angielskiego z biologią dla  klas VI-VIII oraz  poziom podstawowy klasy I-V z edukacją matematyczną i humanistyczną. Szkoła posiada uprawnienia szkół publicznych.

Sza­nowni Pań­stwo!

Budy­nek szkoły poło­żony jest w Centrum Miastmariamontessorilogolarge3a. Nowoczesny  budy­nek szkoły, gwa­ran­tuje bez­pie­czeń­stwo, poczu­cie kom­fortu i wygodę z uwagi na nowo­cze­sne sys­temy prze­ciw­po­ża­rowe i sani­tarne. Własny, ogro­dzony plac szkoły, zapew­nia swo­bodę poru­sza­nia się dzie­ciom, oddzie­la­jąc sku­tecz­nie zewnętrzne zagro­że­nia. Wew­nętrzny par­king szkolny umoż­li­wia dowóz uczniów. Nowo­cze­sny budy­nek, posiada natu­ral­nie doświe­tlone  sale, dające swo­bodę ruchu. Kąciki tema­tyczne zapew­niają zaś poczu­cie wła­snego miej­sca i warunki indy­wi­du­al­nej pracy każ­dego ucznia. Już z 11 letnim doświadczeniem nauczania edukacji dwujęzycznej, jako współautor na Polskę i autor wdrożenia dwujęzyczności w sekcji polsko-angielskiej w Radomiu i regionie zapraszam do kontynuacji edukacji wg nowej reformy-  rekrutujemy w każdym roku nauczania wiek 6-14 lat . Klasy do 12-14 uczniów. Przy­ję­cie do poszcze­gól­nych oddzia­łów dzieci w innym wieku lub przy­zna­nie indy­wi­du­al­nego toku naucza­nia dzieciom pochodzącym z zagranicy , moż­liwe jest po wcze­śniej­szej dia­gno­zie peda­go­giczno- psy­cho­lo­gicz­nej, prze­pro­wa­dzo­nej we współ­pracy z Pedagogiem Szkolnym oraz PPP ul. Główna 3 w Radomiu. Celem Szkoły jest ujawnianie i wykorzystywanie potencjału edukacyjnego uczniów poprzez stymulowanie ich indywidualnego rozwoju w zakresie naukowym, artystycznym i psychofizycznym. Jest to możliwe dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze nauczycielskiej oraz niewielkim grupom uczniów w klasach, które pozwalają na indywidualne podejście i dopasowanie materiału do potrzeb poszczególnych dzieci.Ponadto Szkoła stawia sobie za cel stworzenie przyjaznego, wielokulturowego środowiska sprzyjającego rozwojowi uczniów. Zapewniamy zajęcia z Logopedą i opieką medyczną.


Godziny otwarcia 7:00 – 17:00 szkoły od poniedziałku do piątku.
Godziny otwarcia 7:30 – 17:00 świetlicy Montessori  od poniedziałku do piątku.

Nasza szkoła podstawowa łączy dwa programy nauczania: międzynarodowy; dwujęzyczny  oraz polski (realizacja Podstawy Programowej).

W klasie 1-8  przygotowujemy uczniów do konkursów, projektów poza tym w klasie 5 – 8 przygotowujemy uczniów do egzaminów międzynarodowych Cambridge.

zapraszają

Pasjonaci Edukacji  -Dyrektor Szkoły

bo dobrze służyć dzieciom ………

error: Nie kopiuj !!