Edukacja matematyczna klasa 2-3 diagnoza

W poniedziałek  09.12.2019 –  11.15 odbędzie się diagnoza z edukacji matematycznej
klasa II i III

Edukacja matematyczna
• Liczy (w przód i w tył) od danej liczby po 1.
• Liczy dziesiątkami w zakresie 100 i setkami w zakresie 1000.
• Zapisuje cyframi i odczytuje liczby w zakresie 1000.
• Porównuje dowolne dwie liczby w zakresie 1000 (słownie i z użyciem znaków <, >, =).
• Dodaje i odejmuje liczby w zakresie 100.
• Sprawdza wyniki odejmowania za pomocą dodawania.
• Rozwiązuje łatwe równania jednodziałaniowe z niewiadomą w postaci okienka.
• Pamięciowo mnoży i dzieli liczby w zakresie tabliczki mnożenia.
• Sprawdza wyniki dzielenia za pomocą mnożenia i odwrotnie.
• Oblicza długości linii łamanych, obwody prostokątów, trójkątów, kwadratów.
• Dokonuje obliczeń kalendarzowych .
• Wykonuje proste obliczenia zegarowe .
• Wykonuje proste obliczenia, używając miar masy,pojemności.
• Dokonuje pomiarów użytecznych w życiu związanych z: długością, ilością płynów, masą,
temperaturą, czasem.
• Stosuje pojęcia: pół i ćwierć litra, pół kilograma, pół godziny.
• Posługuje się oznaczeniami i skrótami jednostek: długości,
pojemności, czasu, masy.

• Mierzy i zapisuje wyniki pomiarów, stosuje jednostki miary (metr,
centymetr, milimetr), używa pojęcia kilometr w sytuacjach życiowych.
• Waży przedmioty, używa jednostek masy: kilogram, pół kilograma, dekagram, gram.
• Odmierza płyny różnymi miarkami, używa określeń: litr,
• pół litra, ćwierć litra.
• Odczytuje wskazania zegarów, posługuje się pojęciami: pół godziny, kwadrans, minuta.
• Zapisuje i porządkuje chronologicznie daty.
• Odczytuje temperaturę.
• Odczytuje i zapisuje liczby w systemie rzymskim od I do XII.
• Rysuje odcinki o podanej długości.
• Dokonuje obliczeń pieniężnych (cena – ilość – wartość) i radzi sobie w codziennych sytuacjach
wymagających takich umiejętności.
• Rozpoznaje i nazywa figury geometryczne: koło, kwadrat, prostokąt, trójkąt.
• Rozpoznaje i nazywa figury nietypowe, np. zachodzące na siebie.
• Rysuje figury symetryczne.
• Rysuje figury w powiększeniu i pomniejszeniu oraz zachowuje regularność w prostych motywach.
• Rozwiązuje proste zadania tekstowe.
• Rozwiązuje zadania tekstowe na porównywanie różnicowe.

Doradztwo Zawodowe

Doradztwo Zawodowe

Doradztwo ZawodoweWARSZTATY W CABRIDGE Aktualności Archiwum
error: Nie kopiuj !!