PROGRAMY INNOWACYJNE

KREATYWNA EDUKACJA

ROK SZKOLNY 2015/16

NOWE INSPIRACJE

INFORMATYKA

MATEMATYKA

BIOLOGIA

CHEMIA


PROGRAMY INNOWACYJNE W KLASACH I -II

ROK SZKOLNY 2014/15


program innowacji Eksperyment edukacją przyszłości – grupa mat-fiz-klasy 1 i 2 – Magdalena Gawor

Wstęp.

Niniejsza innowacja jest innowacją programowo – metodyczną. Dotyczy zajęć z fizyki, których adresatami są uczniowie klas I i II Europejskiego Gimnazjum Językowego z oddziałami dwujęzycznymi im. Unii Europejskiej w Radomiu.

Rozpoczęcie innowacji przewidywane jest na wrzesień 2014, a jej zakończenie czerwiec roku szkolnego 2014/2015. Na realizację programu przewidziano 1 godzinę tygodniowo w ramach zajęć pozalekcyjnych.

Innowacja opiera się na zmodyfikowanym i rozszerzonym o treści realizowanym programie: Program nauczania fizyki – Spotkania z fizyką; autorzy: Grażyna Francuz- Ornat, Teresa Kulawik. Innowacja ma służyć rozbudzaniu zainteresowań uczniów metodami angażującymi w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych i technicznych.

Cele kształcenia ogólnego, zgodnie z założeniami Podstawy programowej kształcenia ogólnego, realizowane są poprzez następujące cele:

Cele ogólne:

 1. Zdobycie przez uczniów podstawowych kompetencji matematyczno – przyrodniczych i naukowo – technicznych w zakresie wykorzystywania istniejącego zasobu wiedzy i metodologii do wyjaśniania świata przyrody, w celu formułowania pytań i wyciągania wniosków opartych na dowodach.
 2. Zainteresowanie uczniów nauką i techniką w wyniku zrozumienia zagadnień związanych z realizacją eksperymentów.
 3. Kształtowanie u uczniów postawy krytycznego rozumienia, rozbudzanie ciekawości poznawczej.
 4. Kształtowanie aktywnej, otwartej i tolerancyjnej postawy.
 5. Rozwijanie umiejętności współpracy, pracy zespołowej.
 6. Rozbudzanie aspiracji naukowych uczniów oraz nabywanie przez nich umiejętności prezentowania nabytych kompetencji, między innymi z zastosowaniem IT.

Cele szczegółowe:

-przeprowadzanie doświadczeń fizycznych,

– zastosowanie arkusza kalkulacyjnego do przetwarzania i prezentacji wyników eksperymentów przyrodniczych,

– kształcenie umiejętności analizy danych przedstawionych na wykresie, -kształcenie umiejętności pracy w zespole, -wzbudzenie zainteresowania przedmiotem.

Formy pracy:

− praca zespołowa

− praca w grupach

− praca w parach

− praca indywidualna

Procedury osiągania celów:

W celu osiągnięcia zaplanowanych celów innowacji przewiduje się przede wszystkim zastosowanie metod aktywizujących i technik twórczych.

Planowane działania:

− tworzenie własnych pomocy dydaktycznych, − udział w zajęciach warsztatowych, − wystawa prac uczniów, − projekt, − tworzenie portfolio, karty pracy, albumu , filmu, − elementy wykładu, dyskusja.

DSC_0045 DSC_0046 DSC_0047 DSC_0048 DSC_0049 DSC_0050 DSC_0051 DSC_0052 DSC_0053 DSC_0054 DSC_0055 DSC_0056 DSC_0057 Zdjęcie0258 Zdjęcie0259 ziemniaki


program innowacji Ciekawa geografia – grupa  klasy 1- Michał Tomaszewski

Innowacja pedagogiczna

„Ciekawa GEOGRAFIA”

 • Autor innowacji: mgr Michał Tomaszewski nauczyciel geografii
 • Rodzaj innowacji: metodyczno-organizacyjna
 • Czas realizacji: od września 2014 r. do czerwca 2015 r.
 • Uczestniczą uczniowie klas I  gimnazjum zainteresowani geografią i ekologią
 • Zajęcia odbywają się w wymiarze jednej godziny w tygodniu

Zakładane efekty działalności innowacyjnej:
– podniesienie jakości pracy szkoły,
– wzrost zainteresowania uczniów geografią regionalną oraz ekologią,
– wykonanie prezentacji multimedialnych, które wzbogacą pracownię geograficzno- historyczną oraz będą wykorzystywane na lekcjach geografii i historii,
– nabycie umiejętności udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach podczas wycieczek,
– rozwój umiejętności posługiwania się w praktyce planem, mapą turystyczną i sprzętem turystycznym,
– podejmowanie konkretnych działań w szkole mających wpływ na polepszenie stanu środowiska naturalnego w naszym regionie,
– organizacja i przeprowadzenie szkolnego konkursu geograficznego,
– rozwój twórczego myślenia i kreatywności,
– satysfakcja z odniesionych sukcesów.

Spotkanie z nauczycielem akademickim

W lutym 2015 roku uczniowie spotkali się z Panem dr Mirosławem Mularczykiem naukowcem i podróżnikiem. Pan Mirosław przyjechał do nas z prelekcją na temat Grecji.
Uczniowie klas I gimnazjum dowiedzieli się ciekawych rzeczy na temat architektury, zwyczajów i tradycyjnych potraw mieszkańców Grecji. Pan doktor pokazał własne zdjęcia pięknych krajobrazów Peloponezu, odniósł się także do sytuacji politycznej i przede wszystkim gospodarczej Grecji.
Młodzież słuchała z dużym zainteresowaniem, uczniowie zadawali ciekawe pytania, a Pan Mularczyk w sposób wyczerpujący na nie odpowiadał.

Trasa:

Dworzec PKP Pionki Gł. – dolina Zagożdżonki – Dworzec PKP Pionki Gł.

MAPA

Ryc. 34.  Ścieżka edukacyjno – rekreacyjna doliną Zagoźdżonki

Źródło: Wykonanie własne dn. 25.10.2014 r.

 

I stanowisko obserwacyjne: Rezerwat „Brzeźniczka”

Na wprost w odległości ok. 100 metrów – rzeka Brzeźniczka i niewielki ale bardzo malowniczy zalew.

11

Fot. 26. Zalew „Brzeźniczka”

Źródło: Wykonanie własne

 

III stanowisko obserwacyjne: „Królewskie Źródło”

Wchodzimy na nasyp, przechodzimy na jego drugą stronę i skręcając ścieżką w prawo, po ok. 70 metrach docieramy do „Królewskiego Źródła”. Ma ono wyjątkowo smaczną, zmineralizowaną wodę. Według legendy ze źródła korzystał podczas polowań król Władysław Jagiełło. Najbliższe otoczenie źródła obfituje w większe i mniejsze źródełka stworzone na potrzeby szlaku turystycznego „Królewskie Źródła”.

AABB

CCDD

Fot. 30 – 33    

„Królewskie Źródła”

Źródło: Wykonanie własne.


program innowacji filmowo-fotograficznej – grupa mat-inf klas 2 – Michał Siczek

_E2A1113_E2A1122_E2A1132_E2A1676_E2A1766_E2A3583_E2A3605_E2A3726Bez nazwy-1nBez nazwy-1xBez nazwy-2xBez nazwy-e1DE2A6762DSC_0087

IMG_0236xDSC_0081DSC_0120DSC_0503DSC_0513IMG_0807

IMG_0833IMG_0840IMG_0852IMG_0989IMG_1965IMG_1985IMG_2148IMG_5213IMG_5217IMG_5253IMG_5274IMG_5777IMG_5780

 


Program innowacyjny

program innowacji :Uczenie przez odkrywanie – grupa bio-chem klas 1 i 2 – Ewelina Kulak

1

32

4 5

 

67

89

 

10

Program innowacyjny „Uczenie przez odkrywanie – Badaj, odkrywaj i myśl krytycznie”

Istotnym elementem w pracy z uczeniem na przedmiotach przyrodniczych takich jak: biologia czy chemia są zajęcia praktyczne. Uczniowie poprzez samodzielne wykonanie doświadczeń łatwiej przyswajają wiedzę , co usprawnia osiągnięcie zamierzonych celów nauczania.
CELE OGÓLNE:
– poprawa jakości nauczania przedmiotów przyrodniczych poprzez wprowadzenie metod badawczych opartych na dedukcyjnym
i samodzielnym dochodzeniu do wiedzy (Inquiry Based Science Education – IBSE),
– podniesienie świadomości edukacji przyrodniczej o potrzebie ustawicznego profesjonalnego rozwoju, związanego z szybkimi zmianami w świecie nauki i metodyce,
kształcenie umiejętności zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w nauczaniu/uczeniu się przedmiotów przyrodniczych .
Cele szczegółowe:
-przeprowadzanie doświadczeń chemicznych,
– zastosowanie arkusza kalkulacyjnego do przetwarzania
i prezentacji wyników eksperymentów przyrodniczych,
– kształcenie umiejętności analizy danych przedstawionych na wykresie,
-kształcenie umiejętności pracy w zespole.
Program zgodny z podstawą programową na lekcji chemii w III etapie edukacji.

 

error: Nie kopiuj !!