Kierunki kształcenia

NASZA KADRA

 • Jest wzorem i autorytetem dla swoich podopiecznych.
 • Jest wykwalifikowana i doświadczona, ukierunkowana na indywidualny rozwój każdego ucznia.
 • Stale doskonali umiejętności dydaktyczne i podnosi swój poziom wiedzy merytorycznej.
 • Odpowiada za życie, zdrowie i bezpieczeństwo ucznia.
 • Odpowiada za prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego.
 • Wspiera rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowania.
 • Jest bezstronna i obiektywna w ocenie uczniów oraz sprawiedliwie traktuje wszystkich wychowanków.
 • Rozpoznaje potrzeby uczniów i udziela pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych i życiowych.
 • Tworzy przyjazną atmosferę i klimat pracy szkoły sprzyjający rozwojowi uczniów.
 • Organizuje ogólnoszkolne imprezy o różnorodnym charakterze.
 • Wspiera rozwój samorządności uczniów.
 • Dba o udział dzieci w życiu kulturalnym i społecznym naszego miasta, regionu i kraju.
 • Ściśle współpracuje z rodzicami i szanuje ich poglądy.
 • Stosuje nowoczesne i aktywizujące metody nauczania i wychowania.
 • Kształtuje w uczniach nawyki systematycznej i sumiennej pracy.
 • Stosuje przejrzyste reguły szkolnego życia.
 • Wpaja najważniejsze wartości w życiu każdego człowieka tj. miłość, szacunek, przyjaźń, mądrość, prawdę, sprawiedliwość, odpowiedzialność i tolerancję w pozytywnym tego słowa znaczeniu.

NASZ UCZEŃ

 • Uczy się myśleć w dwóch różnych systemach językowych.
 • Uczy się porozumiewać w mowie i piśmie w języku angielskim
 • Nabywa umiejętności posługiwania się nowoczesnymi środkami komunikacji i informacji.
 • Posiada nienaganne maniery, zna zasady savoir – vivre, dlatego też potrafi zachować się odpowiednio do sytuacji.Jest otwarty na świat.
 • Pobudzamy naturalną fascynację dziecka otaczającą go rzeczywistością.Jest odważny i podejmuje ryzyko
  w procesie zdobywania wiedzy.
 • Nie boi się samodzielnie myśleć.
 • Nabiera wiary w siebie i swoje umiejętności.
 • Staje się odpowiedzialnym obywatelem naszej Ojczyzny, Europy i świata.
 • Rozumie swoje emocje, potrafi je rozróżnić i wyrażać, uczy się empatii.
 • Jest otwarty na różnorodność kultur, religii i światopoglądów przy jednoczesnym poszanowaniu wartości,
  w których został wychowany.
 • Docenia wartość zdrowego stylu życia i szanuje otaczające go środowisko naturalne.

NASZ RODZIC

 • Ma świadomość, że szkoła w dużym stopniu wspiera go w procesie wychowania i edukacji dziecka.
 • Zna wewnętrzne prawo szkoły i wie, że uwzględnia ono potrzeby jego dziecka.
 • Zna zadania dydaktyczno – wychowawcze i profilaktyczne realizowane w danej klasie i szkole.
 • Szkoła funkcjonuje i jest zarządzana w oparciu o konstruktywny i wielopłaszczyznowy dialog między rodzicem     a organami szkoły (Dyrektor, Rada Pedagogiczna, uczniowie).
 • Aktywnie uczestniczy w funkcjonowaniu placówki i ma realny wpływ na wizję Osoby Prowadzącej szkołę dotyczącą rozwoju i zarządzania.
 • Wraz z tutorem personalnym, wychowawcą i Dyrektorem, uczestniczy w kreowaniu intelektualnego
  i emocjonalnego profilu swojego dziecka.
 • Na początku roku szkolnego lub semestru uczestniczy w konstruowaniu indywidualnego planu funkcjonowania ucznia w szkole.
 • Ma świadomość, iż czesne nie ma wpływu na wyniki ucznia.

Cele Edukacyjne Nauczania Dwujęzycznego

 • Rozwój intelektualny.
 • Rozwój zdolności lingwistycznych.
 • Zdobycie wiedzy pozwalającej na swobodne posługiwanie się językiem angielskim zarówno w życiu codziennym jak również na poziomie specjalistycznym.
 • Stosowanie aktywnych metod, które łączą metodykę nauczania treści ogólnokształcących z metodyką nauczania języka angielskiego.
 • Przygotowanie do zdobywania kolejnych szczebli edukacji z nauczaniem dwujęzycznym.
 • Kompleksowe przygotowanie do zdania międzynarodowej matury w języku angielskim, która pozwala na wybór uczelni wyższej w dowolnym kraju.
 • Przyswajanie języka obcego przez naukę merytorycznych treści z podstawy programowej, wykładanych zamiennie w dwóch językach.
 • Zastosowanie języka angielskiego jako narzędzia do zdobywania wiedzy.
 • Poznanie specjalistycznego słownictwa i umiejętności swobodnego posługiwania się nim.
 • Zdobycie wiedzy o rzeczywistości, historii, geografii i kulturze krajów anglojęzycznych, a także poznawanie wybranych tytułów z literatury anglojęzycznej.
 • Kształtowanie otwartości na świat i tolerancji dla innych kultur.

 GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNE PROPONUJE

Kształcimy młodzież w klasach dwujęzycznych z językiem angielskim również z językiem włoskim 2015/2016.
Oferujemy także naukę niemieckiego-włoskiego
PODRĘCZNIKI W GIMNAZJUM BEZPŁATNE

Nasi uczniowie osiągają sukcesy w konkursach przedmiotowych na szczeblu laureata i finalisty.

Uczniowie klas dwujęzycznych wyjeżdżają na warsztaty językowe do Londynu-Hiszpanii- Belgii.

Uczniów kształcimy o zainteresowaniach: medycznym; informatycznym; dyplomatyczno-europejskim; humanistycznym;artystycznym-akademia sztuki
Każdego roku uzyskujemy najwyższe wyniki egzaminów gimnazjalnych TOP 5 najlepszych szkół w Radomiu- wyższe od średniej Radomia, województwa mazowieckiego i Polski.

Każdego roku uzyskujemy najwyższe wyniki międzynarodowych certyfikatów językowych z języka angielskiego –niemieckiego,włoskiego,hiszpańskiego i japońskiego. Młodzież naszego gimnazjum zdaje bezpłatnie certyfikaty  w naszym centrum egzaminacyjnym z języka hiszpańskiego oraz angielskiego i niemieckiego.

Nasze gimnazjum otrzymało tytuł SZKOŁY ODKRYWCÓW TALENTÓW przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz jest Szkołą Sukcesu w wynikach edukacyjnych.

Nasi nauczyciele- tutorzy są wszechstronnie wykształceni, wielu z nich ma uprawnienia egzaminatorów na poziomie gimnazjalnym i maturalnym oraz posiadają znajomość języka obcego w systemie bilingwalnym na poziomie B1-B2- biologia-chemia-wiedza o społeczeństwie

Jesteśmy współautorami programu dla szkół dwujęzycznych dla gimnazjum i liceum w sekcji angielskiej realizując dwujęzyczność CLIL w module C-D – Ośrodek Rozwoju Edukacji Warszawa.
Autor dwujęzyczności sekcji polsko-angielskiej w regionie radomskim

Laboratorium językowe i wszystkie pracownie są wyposażone w tablice multimedialne- projektory, które pozyskaliśmy z projektów unijnych.

Lokalizacja szkoły w centrum miasta i duży wygodny parking ułatwiają dojazd do szkoły uczniom i ich rodzicom.

Dwujęzyczna klasa dyplomatyczno-europejska międzynarodowa od 2010 r.

Blok dyplomatyczno- europejski międzynarodowy ma charakter interdyscyplinarny, rozszerzający wiedzę z zakresu edukacji europejskiej, języków obcych, historii, wiedzy o społeczeństwie, geografii i kultury Europy. Uczniowie uczą się samodzielnego myślenia, poszukiwania informacji i analizowania wydarzeń społecznych i politycznych w globalnym świecie. Uczniowie tworzą i uczestniczą w samodzielnych projektach dających możliwość wymiany wiedzy z młodzieżą z krajów Unii Europejskiej poprzez:

1.wyjazdy studyjne do krajów UE
2. wyjazdy studyjne do instytucji europejskich
3.wymiany młodzieżowe
4. projekty partnerskie z młodzieżą z UE

Treści przekazywane na zajęciach pozwalają uczniom przygotować się do konkursów , olimpiad organizowanych przez instytucje europejskie i zdobywać nagrody.
Zajęcia prowadzone są w języku polskim i angielskim metodami aktywnymi. Pozwalają każdemu uczniowie rozwinąć  i wpleść własne zainteresowania w kontekst europejski.
Oferta kształcenia w tej klasie skierowana jest do uczniów, którzy chcą rozwijać aktywność obywatelską  i społeczną.Uczniowie rozwijają swoje zainteresowania podczas dodatkowych zajęć z wiedzy o społeczeństwie   i geografii świata realizując projekty edukacyjne.Podczas zajęć uczniowie będą uczestniczyć w wykładach
i ćwiczeniach wzbogaconych prezentacją multimedialną. Swoje uzdolnienia i predyspozycje mogą sprawdzić, biorąc udział w różnych konkursach, szczególnie o tematyce europejskiej i globalnej.Ponadto uczniowie uczestniczą
w atrakcyjnych działaniach wychowawczych: wycieczkach klasowych, wyjściach edukacyjnych, uroczystościach szkolnych, warsztatach tematycznych, które przyczynią się do wszechstronnego rozwoju intelektualnego oraz tworzenia koleżeńskich więzi i integracji uczniów wewnątrz klasy oraz w środowisku szkolnym realizując projekty

Dwujęzyczna klasa biologiczno-chemiczna od 2008 r.

Interesuje Cię człowiek, przyroda, zwierzęta? Lubisz eksperymentować? Chcesz nieść pierwszą pomoc?
Odpowiedzią na Twoje zainteresowania jest klasa biologiczno-chemiczna „medyczna”.

Oferujemy:

 • rozszerzony program nauczania chemii,
 • rozszerzony program nauczania biologii,
 • lekcje łaciny,
 • praktyczne zajęcia z ratownictwa medycznego,
 • wykonywanie ciekawych doświadczeń w dobrze wyposażonym laboratorium,
 • interesujące zajęcia z wykorzystaniem technik informatycznych,
 • współpracę z uczelniami wyższymi m.in. Gdańskim Uniwersytetem Medycznym.

Zapewniamy:

 • rzetelne przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego z nauk przyrodniczych,
 • interesujące zajęcia w dobrze wyposażonych pracowniach,
 • rzetelne przygotowanie do nauki szkołach ponadgimnazjalnych w klasach biologiczno-chemicznych,
 • nabycie umiejętności niesienia pierwszej pomocy,
 • zajęcia prowadzone w miłej atmosferze.

Klasa medyczna przeznaczona dla osób, które w przyszłości chciałyby studiować na:

 • akademii medycznej na kierunkach takich jak: analityka medyczna, farmacja, fizjoterapia, kosmetologia, wydział lekarski, pielęgniarstwo, stomatologia,
 • akademii wychowania fizycznego na kierunkach takich jak: rehabilitacja ruchowa, turystyka i rekreacja, wychowanie fizyczne,
 • na kierunkach przyrodniczo – rolniczych

Dwujęzyczna klasa informatyczna od 2006 r

Oferta kształcenia w tej klasie jest atrakcyjna dla uczniów o predyspozycjach w zakresie przedmiotów ścisłych, zainteresowanych współczesną techniką i technologią informatyczną.

Uczniowie rozwijają swoje zainteresowania podczas dodatkowych zajęć matematyki i informatyki. Realizują zagadnienia pozwalające na pogłębianie wiedzy i podnoszenie umiejętności z zakresu technologii informatycznej oraz na rozwijanie zainteresowań uczniów. Uczniowie będą mogli łatwiej i świadomie wybrać kierunek dalszego kształcenia na wyższych etapach edukacyjnych.

Oferta edukacyjna pozwoli im wykorzystywać dostępne programy komputerowe do nauki matematyki, rozwiązywania zadań z zakresu logiki oraz geometrii (algorytmy), oraz umiejętnie korzystać z zasobów internetowych do tworzenia własnych opracowań i prezentacji. Podczas zajęć z różnych przedmiotów uczniowie często uczestniczą w wykładach i ćwiczeniach wzbogaconych prezentacją multimedialną. Swoje uzdolnienia i predyspozycje mogą sprawdzić, biorąc udział w różnych konkursach, szczególnie matematycznych i informatycznych, doskonalących ich umiejętność logicznego myślenia i zdolność do podejmowania trafnych decyzji.

Ponadto uczniowie uczestniczą w atrakcyjnych działaniach wychowawczych: wycieczkach klasowych, wyjściach edukacyjnych związanych z rozwojem techniki i technologii informatycznych, uroczystościach szkolnych, warsztatach tematycznych, które przyczynią się do wszechstronnego rozwoju intelektualnego oraz tworzenia koleżeńskich więzi
i integracji uczniów wewnątrz klasy oraz w środowisku szkolnym.

Dwujęzyczna klasa hiszpańska od 2006 r

Oferta programowa skierowana jest do uczniów, którzy posiadają predyspozycje językowe i lubią uczyć się języków obcych. Nauka w klasie hiszpańskiej jest atrakcyjna zwłaszcza dla uczniów, którzy chcą płynnie posługiwać się językiem hiszpańskim ponieważ celem nauki w sekcji dwujęzycznej jest osiągnięcie przez uczniów poziomu kompetencji komunikatywnej pozwalającej na kontynuację nauki tego języka w liceum oraz na swobodne porozumiewanie się z osobami hiszpańskojęzycznymi. Program nauczania tej klasy pozwala na zastosowanie innowacyjnych technik i narzędzi, w tym programów multimedialnych oraz na udział w międzynarodowych projektach.W trakcie trzyletniej nauki w gimnazjum uczniowie klasy hiszpańskiej będą mogli wziąć udział
w działaniach organizowanych zarówno przez stronę hiszpańską (Biuro Radcy ds. Edukacji i Kultury ambasady Królestwa Hiszpanii w Warszawie) jak i polską.Oferta programowa sekcji umożliwi uczniom uczestnictwo w licznych konkursach, m.in. w Konkursie Teatru Szkolnego w Języku Hiszpańskim. Poza tym, uczniowie co roku prezentują swoje umiejętności w przedstawieniach przygotowanych do wydarzeń szkolnych, jak np. „Dzień Hiszpański”, „Wigilia Hiszpańska”. Uczniowie także przygotowujące się, na zajęciach pozalekcyjnych, do egzaminu DELE Inicial (Egzaminy DELE są jedynymi egzaminami oficjalnymi z języka hiszpańskiego o charakterze międzynarodowym, sygnowanymi przez Ministerstwo Edukacji, Polityki Społecznej i Sportu Hiszpanii)

RADOMSKA AKADEMIA SZTUKI

Dwujęzyczna klasa artystyczna

Przedmioty wiodące: plastyka, muzyka, technologie multimedialne.zajęcia artstyczne,technika grafiki,rysunek malarstwo,podstawy fotografii i filmu

Charakterystyka klasy:

Zadaniem klasy artystycznej będzie rozwijanie wyobraźni twórczej, zainteresowań plastycznych oraz aktywności intelektualnej. Uczniowie poznają tu dzieła plastyczne wybitnych twórców i nauczą się je analizować i interpretować. Wyrażać będą również swoje emocje za pomocą środków artystycznego wyrazu. Rozwiną też sprawność manualną w zakresie podstawowych dziedzin plastyki, a zdobytą wiedzę wykorzystają w świadomym odbiorze dóbr kultury.

W toku zajęć poznają różne zagadnienia z historii sztuki, tajniki warsztatu artystów i techniki plastyczne. W teorii i praktyce zajmą się takimi dziedzinami, jak: rysunek, malarstwo, rzeźba, architektura, grafika i fotografia. Najważniejsze jednak jest to, by wszyscy czerpali radość z tworzenia i zrozumieli, że każdy człowiek jest inny, a każda skończona i estetyczna praca jest wartościowa.

Działania plastyczne indywidualne i grupowe będą miały miejsce nie tylko w klasie, ale także w czasie wyjazdów i wyjść na wystawy, czy udziale w warsztatach artystycznych.

Do klasy artystycznej serdecznie zapraszam młodzież lubiącą malować i rysować. Uczniów, którzy interesują się grafiką, rzeźbą czy fotografią. Osoby twórcze chcące rozwijać swoje talenty i chętne do podjęcia przygody z malarstwem i innymi rodzajami sztuk plastycznych.

error: Nie kopiuj !!