Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi
Sportowymi Integracyjnymi
im.Marii Montessori

Partner International Primary School

Menu

SZKOŁA PODSTAWOWA

dlaczego_ta_szkola2_home

NASZA  BEZPIECZNA SZKOŁA

 Szkoła Podstawowa
Partner International Primary School z oddziałami dwujęzycznymi im. Marii Montessori została założona w 2015/2016 roku. Od 2016 roku przyjmujemy dzieci do klasy od I-VI w kształceniu międzynarodowym, dwujęzycznym oraz indywidualnym. W następstwie reformy szkolnictwa będzie kontynuacja działań edukacyjnych, wychowawczych, profilaktycznych oraz założenia autorskie pozostają pod nazwą poziom gimnazjalny klasy V-VIII oraz  poziom podstawowy klasy I-IV. Szkoła posiada uprawnienia szkół publicznych.

Sza­nowni Pań­stwo!

Budy­nek szkoły poło­żony jest w Centrum Miastmariamontessorilogolarge3a.Nowoczesny  budy­nek szkoły, gwa­ran­tuje bez­pie­czeń­stwo, poczu­cie kom­fortu i wygodę z uwagi na nowo­cze­sne sys­temy prze­ciw­po­ża­rowe i sani­tarne. Własny, ogro­dzony plac szkoły, zapew­nia swo­bodę poru­sza­nia się dzie­ciom, oddzie­la­jąc sku­tecz­nie zewnętrzne zagro­że­nia. Wew­nętrzny par­king szkolny umoż­li­wia wygodny dowóz uczniów. Nowo­cze­sny budy­nek, posiada natu­ral­nie doświe­tlone duże sale, dające swo­bodę ruchu. Kąciki tema­tyczne zapew­niają zaś poczu­cie wła­snego miej­sca i warunki indy­wi­du­al­nej pracy każ­dego ucznia. Już z 10 letnim doświadczeniem nauczania edukacji dwujęzycznej, jako współautor na Polskę i autor wdrożenia dwujęzyczności w sekcji polsko-angielskiej w Radomiu i regionie zapraszam do kontynuacji edukacji wg nowej reformy-  rekrutujemy w każdym roku nauczania wiek 6-14 lat . Klasy do 16 osób. Przy­ję­cie do poszcze­gól­nych oddzia­łów dzieci w innym wieku lub przy­zna­nie indy­wi­du­al­nego toku naucza­nia dzieciom pochodzącym z zagranicy , moż­liwe jest po wcze­śniej­szej dia­gno­zie peda­go­giczno- psy­cho­lo­gicz­nej, prze­pro­wa­dzo­nej we współ­pracy z naszą  Tutorem Personalnym.Celem Szkoły jest ujawnianie i wykorzystywanie potencjału edukacyjnego uczniów poprzez stymulowanie ich indywidualnego rozwoju w zakresie naukowym, artystycznym i psychofizycznym. Jest to możliwe dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze nauczycielskiej oraz niewielkim grupom uczniów w klasach, które pozwalają na indywidualne podejście i dopasowanie materiału do potrzeb poszczególnych dzieci.Ponadto Szkoła stawia sobie za cel stworzenie przyjaznego, wielokulturowego środowiska sprzyjającego rozwojowi uczniów.


Godziny otwarcia 7:00 – 18:00 szkoły od poniedziałku do piątku.
Godziny otwarcia 6:30 – 17:30 świetlicy Montessori  SPINKA od poniedziałku do piątku.

Nasza szkoła podstawowa łączy dwa programy nauczania: międzynarodowy; dwujęzyczny  oraz polski (realizacja Podstawy Programowej).

W klasie 1-3 przygotowujemy uczniów do konkursów, projektów poza tym w klasie 4 – 7 przygotowujemy uczniów do egzaminów międzynarodowych Cambridge.
O strukturze nauczania informuje Dyrektor Szkoły oraz Manager School 735 76 76 76

zapraszają

Pasjonaci Edukacji  -Dyrektor Szkoły

bo dobrze służyć dzieciom ………

error: Content is protected !!